Home » Dokumentumok » ZÁRÓNYILATKOZAT - 6. Országos Küldöttgyűlés (Nagyvárad, 2019. március 23.)

ZÁRÓNYILATKOZAT - 6. Országos Küldöttgyűlés (Nagyvárad, 2019. március 23.)

2019. 3. 24.
Megosztás:

Az Erdélyi Magyar Néppárt megalakulása óta képviseli mindazon nemzeti ügyeinket, melyek a 100 éves Romániában és 30 évvel a rendszerváltás után még mindig megmaradásunk zálogát jelentik. Értékteremtő és értékmentő képviseleti munkára vállalkoztunk a közösségépítés és a politikai érdekképviselet eszközeivel. Ennek a felelősségnek a tudatában gyűltünk össze ma tanácskozni Nagyváradon. Szándékunk továbbra is az, hogy cselekvési keretet és lehetőséget teremtsünk mindazoknak, akik hisznek szülőföldünk, Erdély, megtartó erejében, egy igazi autonóm közösség jövőjében és ennek a jövőképnek valósággá váltásában cselekvő partnereink. Hatodik Országos Küldöttgyűlésünk erre alapozva állapítja meg a következőket:

Az Erdélyi Magyar Néppárt legfőbb döntéshozó fórumaként üdvözöljük és értékeljük a három erdélyi magyar politikai alakulat tavaly év elei, közös autonómianyilatkozatát, ugyanakkor szorgalmazzuk, hogy a politikai és történelmi távlatokban is jelentős megállapodást követően a felek konkrét cselekvési tervet dolgozzanak ki az önrendelkezési küzdelem sikere érdekében. Meggyőződésünk, hogy autonómiaharcunk csak akkor lehet eredményes, ha mindennapi munkánk során megtaláljuk annak a lehetőségét, hogy kiemelt jelentőségű nemzeti ügyeinkben egységesen cselekedjünk. A Küldöttgyűlés megerősíti: legfőbb politikai célkitűzésünk továbbra is a közösségi autonómia különböző formáinak megvalósítása, közjogi keretének megteremtése. Ennek érdekében:

- támogatjuk a Székelyföld autonómiastatútumáról szóló törvénytervezet ismételt beterjesztését Románia parlamentje elé; a statútumtervezet folyamatos napirenden tartása előbb-utóbb érdemi párbeszédet eredményezhet nem csak szakértői szinten, hanem a román és a magyar politikusok között is;

- vállaljuk – ahogy azt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Országos Választmánya is szorgalmazta – az EMNT szakértői műhelyében 15 évvel ezelőtt kidolgozott személyi elvű (kulturális) autonómia törvénytervezeteinek aktualizálását, nyilvános vitára való előkészítését, a vita megszervezését, valamint azt, hogy az erdélyi magyarok szavazataival a bukaresti parlamentbe jutott képviselőknek átadjuk azzal a határozott felszólítással, hogy a tervezeteket a törvényhozás elé terjesszék és az erdélyi magyar pártok közös elvi állásfoglalása szellemében jobb tudásuk szerint képviseljék.

Üdvözöljük a Magyar Polgári Pártban végbemenő, a megújulásra és újratervezésre vonatkozó folyamatokat, és szorgalmazzuk a közösen vallott értékeink mentén egy olyan megállapodás kimunkálását, amely a jövő évi önkormányzati és parlamenti választásokon az autonómiapárti erők megerősödéséhez vezet, és a választásokon túl megteremti a hatékony közösségépítés és érdekérvényesítés feltételeit.

A közelgő európai parlamenti választások kapcsán sajnálattal vesszük tudomásul az Erdélyi Magyar Néppárt indulásának ellehetetlenítését, ugyanakkor hangsúlyozzuk: azáltal, hogy az RMDSZ vezetői elutasították a három erdélyi magyar párt koalíciós listájára vonatkozó javaslatunkat és ezáltal az igazi összefogás lehetősét, lemondva ezzel az erdélyi magyar szavazók egy jelentős hányadáról, kizárólag őket terheli a felelősség abban az esetben, ha az RMDSZ pártlistája nem éri el az 5%-os bejutási küszöböt és ezáltal egyetlen erdélyi magyar sem jut be az Európai Parlamentbe, gyengítve ezzel az összmagyar Kárpát-medencei képviselet erejét a keresztény Európa értékeinek védelmében vívott harcban.

Üdvözöljük a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezése kapcsán született bírósági döntést, mely lehetővé teszi, hogy – a Miniority SafePack-hez hasonlóan – ismét megmutassuk Európának az összefogás és a közösségünk erejét. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a közvetlen demokrácia eszközeivel, tartalommal töltsük meg közösségünk valós képviseletét a nemzetközi fórumokon, az SZNT kezdeményezését sikerre vigyük, s ennek érdekében felajánljuk – az Európai Szabad Szövetség (EFA) tagpártjaként – nemzetközi kapcsolatrendszerünket is. Ugyanakkor üdvözöljük a tényt, hogy az Európai Szabad Szövetség legutóbbi, brüsszeli kongresszusán – Szilágyi Zsoltnak, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökének kezdeményezésére – megalakult az a közép-európai munkacsoport, melyben hatékonyabban megjeleníthetők az egykori kommunista blokk országainak sajátos érdekei, beleértve a kisebbségi közösségek önrendelkezési törekvéseit is, amelyeket ezáltal az EFA központi témái közé emelhetünk.

A nemzet megmaradása és gyarapodása szempontjából rendkívül fontosnak tartjuk a magyar kormány által bejelentett, a gyermekvállalást ösztönző családtámogatási intézkedéseket. Épp ezért arra kérjük a magyar nemzetpolitika illetékeseit, hogy vizsgálják meg a program kiterjesztésének lehetőségét a külhoni magyar közösségekre is.

Határozottan tiltakozunk a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem keretében történő magyar orvosképzés ellehetetlenülését célzó intézkedések ellen. Épp ezért az oktatási törvény rendelkezéseinek betartatására szólítjuk fel az illetékes hatóságokat és a magyar kar létrehozása által megnyugtató megoldást sürgetünk az anyanyelvű orvosképzés intézményes rendezése érdekében. Határozott célunk a jövőre vonatkozóan is ennek az ügynek határozott képviselete minden belföldi és külföldi fórumon mindaddig, amíg maradéktalanul nem látjuk megoldottnak a magyar orvosképzés helyzetét. Örömmel állapítjuk meg, hogy a magyar nemzetpolitikai vezetés is támogatja törekvéseinket.

Meggyőződésünk, hogy Ferenc pápa erdélyi látogatása és magyar híveivel való találkozása a Csíksomlyón celebrált szentmise alkalmából rendkívüli eseménye nemcsak a Római Katolikus Egyház erdélyi gyülekezeteinek, hanem az egész Kárpát-medence nemzeti közösségeinek életében is. A pápalátogatás évezredes történelmünkben mindeddig példa nélküli esély és lehetőség ráirányítani a világ figyelmét az erdélyi magyarság ügyére. Ezért a minél nagyobb számú részvételre buzdítjuk az erélyi magyarság tagjait és reményünket fejezzük ki azzal kapcsolatban, hogy a hatóságok felesleges korlátozásokkal nem befolyásolják majd az esemény magasztosságát és méltóságát.

Felszólítjuk az illetékes romániai hatóságokat, hogy állítsák le az eddig a jogos tulajdonosoknak visszaszolgáltatott egyházi és közösségi javak visszaállamosítására irányuló törekvéseket, továbbá indítsák újra a totalitárius rendszerekben elkobzott ingatlanok és ingóságok visszaszolgáltatásának, illetve a tulajdonosok kárpótlásának évek óta felfüggesztett törvényes folyamatát.

Aggodalmunkat fejezzük ki a román igazságszolgáltatási rendszer átalakítását célzó, de a megcélzott bírói függetlenség és átláthatóság erősítése, továbbá a kiszámítható és hatékony működés helyett inkább káoszt és a politikai beavatkozás veszélyét felerősítő jogszabályi kisiklások miatt. A korrupció elleni harc jogos elvárása minden romániai állampolgárnak. Meggyőződésünk, hogy Romániának olyan igazságszolgáltatásra van szüksége, mely képes önállóan is – román titkosszolgálati segítség nélkül – helyénvaló ítéleteket hozni, ugyanakkor tiltakozunk az ellen, hogy a jog eszközét a romániai magyar közösség megfélemlítésére használják.

Szolidaritást vállalunk a jogtalanul terrorizmussal vádolt és bebörtönzött kézdivásárhelyi fiatalok, Beke István és Szőcs Zoltán ügyével, melyet egyértelműen politikai indíttatású, az egész magyar közösség megfélemlítését célzó koncepciós eljárásnak tekintünk és határozottan kiállunk mielőbbi szabadon bocsájtásukért.

Az Erdélyi Magyar Néppárt 6. Országos Küldöttgyűlése

Nagyvárad, 2019. március 23.

Gyorskereső
Videók
A Székelyek nagy meneteléséről a Duna Televízió Heti hírmondójában - 2013. október 27. Videógaléria